Konsekvensen hos Revida

Hos Revida følger vi regeringens anbefalinger, men bibeholder aktivitetsniveauet.

Hos Revida følger vi selvfølgelig regeringen og sundhedsstyrelsens anbefalinger om at udvise ansvarlighed, og støtter op omkring en fælles plan for Danmark, i denne tid.

Som konsekvens heraf, er det besluttet at medarbejdere som udgangspunkt arbejder hjemmefra, og fysiske møder i videst muligt omfang begrænses eller aflyses. Som alternativ til møder anbefaler vi at anvende telefon.

Vores kontor i Holbæk og Asnæs vil fortsat være åbne i den normale åbningstid, men med begrænset kapacitet.

Alle medarbejdere tilstræber i øvrigt at overholde myndighedernes anbefalinger om at handle ansvarligt og undlade at deltage i unødige forsamlinger, møder, ferier eller andre aktiviteter, der kan øge risikoen for smittespredning.

Er der spørgsmål til disse initiativer, så kontakt os, som du plejer,

Vi holder løbende hjemmesiden opdateret med evt. nye forholdsregler for Revida Revision og Revida Support.

Hvad betyder det for min virksomhed?

Få overblikket over regeringens støttepakker, her!

Overblik over støttepakker

Støttepakker fra regeringen i forbindelse med Covid-19 Coronavirus

I den forløbne periode fra statsministerens udmelding den 11. marts 2020 om delvis nedlukning af Danmark, har et samlet Folketing besluttet at yde hjælpepakker til virksomheder, freelancer og lønmodtager. Disse hjælpepakker og kompensationsordninger er opdelt i forskellige grupper og omfatter foreløbigt følgende:

 1. Kompensation for aflyste større arrangementer over 1000/500 personer
 2. Kompensation for virksomheders faste udgifter
 3. Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere
 4. Kompensation for selvstændige
 5. Garantiordning for nye lån
 6. Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, am-bidrag og a-skat
 7. Udvidet ret til arbejdsgiverrefusion/sygedagpenge til selvstændige

Disse hjælpepakker har forståeligt affødt et utal af spørgsmål. Mange forhold er fortsat uklare – både retningslinjer, betingelser, ansøgning og udbetalingstidspunkter.

Der kan nu ansøges om lønkompensation fra onsdag den 25. marts 2020, på www.virk.dk

For kompensation for selvstændige og faste udgifter forventes der at kunne ansøges fra onsdag den 1. april 2020.

Vi anbefaler, at man løbende følger med på virksomhedsguiden.dk, hvor betingelser samt spørgsmål og svar findes.

Vi har udarbejdet en opsamling nedenfor om førnævnte ordninger.

1/

Kompensation for aflyste større arrangementer over 1000/500 personer

Du kan søge om kompensation, hvis dit arrangement er blevet aflyst som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 1.000 deltagere på grund af coronavirus/covid-19.

For at søge kompensation skal arrangementet være planlagt til afholdelse i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. marts 2020.

Arrangementet skulle have haft flere end:

 • 1000 deltagere, eller
 • 500 deltagere, hvis arrangementet var målrettet de særlige risikogrupper (ældre over 80 år, gravide eller kronisk syge).

Du kan ikke søge om kompensation til: 

 • Tabt overskud. Kompensationen må ikke bidrage til overskud
 • Arrangementer, som din virksomhed ikke selv er arrangør af
 • Arrangementer, som arrangeres af offentlige aktører, fx kommuner eller selvejende institutioner, der modtager offentlige tilskud til drift
 • Udgifter, som forsikringen dækker
 • Udgifter, der dækkes af anden offentlig støtte
 • Arrangementer, som er lukkede for offentlig tilmelding (fx firmaarrangementer eller medlemsarrangementer)
 • Du kan i stedet søge via Kulturministeriets kompensationsordning.

2/

Kompensation for virksomheders faste udgifter

Alle virksomheder, uanset branche, virksomhedsform mv., kan søge om kompensation. Derudover skal du leve op til følgende krav:

 • Du skal forvente, at din virksomhed kommer til at opleve et fald i omsætningen på mere end 40 % som følge af coronavirus/covid-19.
 • Dine faste udgifter skal udgøre mindst 25.000 kr. i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020.

Du kan få kompensation for en andel af dine faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Andelen af faste udgifter afhænger af din forventede nedgang i omsætningen:

 • Nedgang 40-60 %: Kompensation 25 %
 • Nedgang 60-80 %: Kompensation 50 %
 • Nedgang 80-100 %: Kompensation 80 %

Desuden kan du få støtte til 80 % af dine udgifter til revisorpåtegning, hvis din ansøgning imødekommes.

Virksomheder, der er lukket efter påbud ved bekendtgørelse, vil blive kompenseret med 100 %  af de faste udgifter i påbudsperioden.

3/

Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked

Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus/covid-19, og som derfor står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Virksomhederne kan anvende den nye lønkompensationsordning, såfremt de fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn.

Virksomhederne kan ikke få dækket de samme udgifter flere gange fra de forskellige støtteordninger indført som følge af coronavirus/covid-19.

Virksomheden skal fortsat betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, selv om de måtte være økonomisk hårdt ramt af coronavirus/covid-19.

 • For fastansatte: Lønkompensationen udgør 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.
 • For timelønnede: Lønkompensationen udgør 90 %, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. medarbejder.

Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at få kompensation.

Ordningen dækker ikke løst ansatte, dvs. medarbejdere, der lejlighedsvist ansættes på dag-/timebasis, men hvor der ikke er aftalt en ansættelse på over 2 dage.

Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden.

Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår. Virksomheden kan ikke modtage lønkompensation for disse dage.

4/

Kompensation for selvstændige

Hvis coronavirus/covid-19 har ført til et omsætningstab i din virksomhed på mindst 30 %, kan du som selvstændig med maksimalt 10 fuldtidsansatte få kompensation.

Ordningen er målrettet virksomhedsejere. Ordningen kræver, at den selvstændige ejer mindst 25 % af virksomheden og selv arbejder i virksomheden.

Ordningen gælder for mindre virksomheder, hvor der maksimalt er 10 fuldtidsansatte. For at være omfattet af ordningen, skal omsætningen mindst udgøre 15.000 kr. i gennemsnit pr. måned.

Vær opmærksom på, at kompensationen skal tilbagebetales, hvis du som selvstændig opnår en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020. En person (selvstændig/virksomhedsejer) kan maksimalt kompenseres én gang via denne ordning. Ejer man flere virksomheder, kan man ikke kompenseres for hvert enkelt ejerforhold.

 • Man skal minimum eje 25 % af en virksomhed for at kunne modtage kompensation.
 • Fire ejere, der hver ejer 25 %, vil maksimalt kunne modtage 23.000 kr. pr. måned pr. ejer.

Kompensationen vil udgøre 75 % af din virksomheds gennemsnitlige månedlige tab i omsætning.

Erhvervsstyrelsen udarbejder en ansøgningsvejledning, hvor der bl.a. vil fremgå retningslinjer for, hvordan dit forventede omsætningstab skal beregnes.

Kompensationen til virksomhedsejeren kan dog maksimalt være 23.000 kr. pr. måned og dermed i alt knap 70.000 kr. i en periode på tre måneder.

Hvis du som selvstændig har ansatte, kan du samtidig modtage lønkompensation til eventuelle ansatte, der ellers står til at blive fyret.

Du kan dog ikke få kompensation fra ordningen, hvis du også får kompensation fra andre ordninger til dækning af de samme udgifter. Dvs. at der kan søges lønkompensation for de ansatte, og virksomhedsejere kan søge denne kompensationsordning til sig selv.

Man kan kun modtage kompensationen én gang. Ejer man flere virksomheder, kan man altså ikke kompenseres for hvert enkelt ejerforhold.

Hvis din ægtefælle også arbejder i virksomheden (medarbejdende ægtefælle), kan jeres virksomhed modtage 23.000 kr. pr. måned for hver af jer, dvs. 46.000 kr. om måneden i alt.

Hvis du er selvstændig uden CVR-nr., kan du få dækket 75 % af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Ordningen dækker personer med B-indkomst på minimum 180.000 kr. i 2019, svarende til mindst 15.000 kr. månedligt i gennemsnit.

Det er et krav for at modtage kompensation, at den selvstændige ikke har en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

Det er desuden et krav, at du på tro- og love anfører et forventet indkomsttab på mindst 30 % som konsekvens af coronavirus/covid-19 i perioden 9. marts til 9. juni 2020.

Virksomhedsejere, der samtidig modtager folkepension, er ikke omfattet af ordningen.

Der udarbejdes en ansøgningsvejledning, hvor der bl.a. vil fremgå retningslinjer for, hvordan det forventede omsætningstab skal beregnes.

5/

Garantiordning for nye lån

Virksomheder, der er ramt af coronavirus/covid-19, kan søge om statsgaranterede lån og driftskreditter.

Virksomheder, hvis omsætning er påvirket af coronavirus/covid-19, kan søge om en garanti fra Vækstfonden på 70 % af lån og driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter, herunder pengeinstitutter, leasingselskaber mv.

Der er oprettet to ordninger: Én målrettet SMV’er og én målrettet store virksomheder. For begge ordninger gælder det, at virksomhederne skal leve op til en række krav for at kunne opnå en garanti.

Kontakt dit finansieringsinstitut og tal med dem om dine muligheder for at anvende garantiordningerne. Det er ikke muligt at søge om garantien direkte via Vækstfonden.

Garanti til små og mellemstore virksomheder

Er din virksomhed en SMV og er du ramt på indtjeningen som følge af coronavirus/covid-19, så kan Vækstfonden garantere for lån eller driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter, som kan dække dit omsætningstab. For at komme i betragtning skal din virksomhed have oplevet eller forvente et omsætningstab på minimum 30 %.

Garantien dækker en del af finansieringsinstituttets risiko og kan dermed give dig lettere adgang til den nødvendige finansiering.

Da der til denne ordning er tilknyttet en statslig tabsramme, kan finansieringsinstituttet på baggrund af garantien yde lån og driftskreditter på mere favorable vilkår, end det ellers ville være muligt.

6/

Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, am-bidrag og a-skat

 • Fristerne for betaling af AM-bidrag og A-skat (betalingerne for april, maj og juni) bliver midlertidigt forlænget med fire måneder. Forlængelsen af fristerne gælder kun betalingen, ikke indberetningen til eIndkomst.
 • Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt AM-bidrag og A-skat vil blive omfattet af de lempede regler.
 • Fristerne for betaling af B-skat (betalingerne for april og maj) bliver midlertidigt forlænget med to måneder.

7/

Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, am-bidrag og a-skat

Folketinget har indført en udvidet ret for arbejdsgivere til refusion for løn eller sygedagpenge og for selvstændige til sygedagpenge for visse typer fravær som følge af coronavirus/covid-19.

Arbejdsgivere får fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021 en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, der er fraværende som følge af coronavirus/covid-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af coronavirus/covid-19.

Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. coronavirus/covid-19. En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag. Desuden kan der udbetales refusion til arbejdsgiver for ansatte i hjemmeophold, når lovens nærmere betingelser er opfyldte. Tilsvarende vil selvstændige erhvervsdrivende i hjemmeophold kunne få sygedagpenge.

Bilag

Erhvervsministeriets redegørelser og bilag

Bilag 1 om midlertidig kompensationsordning for selvstændige her

Hent bilag 2 om midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter her

Hent hele teksten for aftale om COVID-19-initiativer her

Faktaark om aftalen findes her

Skal vi arbejde sammen

Vi sidder klar med gode råd og løsninger, der hjælper din virksomhed videre.

KONTAKT OS